FOCUS Plus - Starkare fisk hanterar utmaningar bättre

Regnbåge

Oncorhynchus mykiss

ALLT DIN REGNBÅGE BEHÖVER

Ett starkt fokus på foderprestanda och den sammanlagda ekonomiska lönsamheten för fiskodling har under de senaste 50 åren gjort BioMar till förstahandsvalet för regnbågsodlare över hela Europa. BioMar är ledande experter på regnbågsfoder och utnyttjar sina kunskaper om nutrition, retention och råvarornas smältbarhet i syfte att framställa foder av högsta kvalitet. BioMar’s kompletta foderprogram för regnbåge tillhandahåller foder med högt näringsvärde och god fysikalisk kvalitet samt rätt pelletsstorlek för att uppfylla fiskens behov i alla livsstadier, oavsett odlingsförhållanden

Välj rätt foder

Det är viktigt att välja rätt foder beroende på produktionsstruktur och omfattning.
Bästa ekonomiska prestanda

Vägen till ökad ekonomisk avkastning

Priserna på råvaror till foder och på odlade arter fluktuerar av många skäl. När både utgifter och inkomster fluktuerar är det avgörande för odlaren att kunna välja produkter som ger bästa ekonomiska slutresultat – anpassat efter omständigheterna.

Med hjälp av anpassning av fodersammansättning, val av foder och foderschema, kan vi erbjuda ett unikt supportsystem grundat på dokumentation som inte kan jämföras med något annat: modellen Bästa ekonomiska prestanda. Kunden definierar sina prestandamål och BioMar anpassar produktstrategin för att uppfylla kraven.

Foder för alla stadier

Kraven på näring varierar under livscykeln för varje enskild art.

BioMar’s fodersortiment täcker de särskilda behoven under hela livscykeln från rom till skörd, både för sötvattens- och saltvattensfisk samt för räka.

Vi erbjuder en mångfald foder för olika utvecklingsstadier och tillväxt som tagits fram för att matcha de näringsmässiga behoven hos specifika arter under olika odlingsförhållanden. Vi börjar med foderdieterna LARVIVA för kläckningsanläggningar och ett antal olika sorters yngelfoder.

Vi har dessutom speciellt berikat foder för avel, som gör att avelsdjuren levererar rom av högsta kvalitet och därmed säkrar bästa möjliga start på en ny cykel.

BioRhythmic-utfodring

Goda produktionsresultat bygger på informerade val.

Vårt koncept BioRhytmic-utfodring bidrar till att man uppnår bästa möjliga produktionsresultat när tillväxthastighet, foderfaktor och överlevnad är mycket viktiga faktorer.

För bästa prestanda måste dagsintaget av energi maximeras under hela produktionscykeln. Det är avgörande att välja ett foder som håller aptiten på en hög nivå, oavsett förändringar i miljön av till exempel temperatur- och ljusförhållanden. Det är dessutom synnerligen viktigt att välja en kost med en energinivå som är noggrant anpassad efter tillväxtpotentialen under de olika produktionsstadierna. Det är lika viktigt att använda sig av ett optimalt utfodringsschema som säkerställer att rätt mängd foder ges från dag till dag för att man ska uppnå de uppsatta produktionsmålen.

Fiskhälsa

Vår forskning prioriterar strategier för utveckling av foder som främjar fiskars hälsa.

Vi bryr oss om fiskars hälsa, fiskodlarens ekonomi och det goda renommé som odlad fisk förtjänar och som branschen är beroende av.

BioMar syftar till att erbjuda en rad funktionella foderdieter som är effektiva mot de flesta allvarliga produktionsstörningarna, och som täcker hela produktionscykeln för ett stort antal odlade arter.

Vår forskning på en art är ofta relevant för en annan art. Detta gäller särskilt fiskhälsa, där funktionella foderdieter tenderar att ha ett bredare användningsområde med avseende på arter än vad tillväxtfoder har.

Recirkulationssystem

Specialfoder för odling i recirkulerande vattenodlingssystem

Odling i recirkulationssystem (recirculation aquaculture systems, RAS) gör det möjligt att maximera odlingsförhållanden, minska utsläpp av näringsämnen i vattenmiljön, minska vattenförbrukning samt att bedriva odlingen med hög nivå av biosäkerhet.

BioMar var först med att utveckla ett specialfoder för odlingsanläggningar med recirkulationssystem: ORBIT.

ORBIT levererar maximal foderprestanda, maximerar avkastningen på investerat kapital för odlaren och förbättrar balansen i miljön genom att minska på utsläpp till vattenmiljön och genom att fokusera på hållbar användning av råvaror.

ORBIT-foder finns för odling av regnbåge och lax. Vi fortsätter att utveckla detta foderkoncept för att passa fler arter.

PRODUKTSORTIMENT

STARTFODER

DEN OPTIMALA STARTEN

BioMars fodersortiment INICIO Plus och INICIO täcker den odlade fiskens hela näringsbehov under de första levnadsstadierna. Våra fodersortiment innehåller höga proteinnivåer, balanserade profiler för aminosyror och fettsyror, vitaminer och mikronäringsämnen..

På grund av sin specialutvecklade sammansättning presterar INICIO Plus konsekvent bättre vid foderförsök genom sin utmärkta foderkonvertering, tillväxt och låga dödlighet. Genom att förbättra fiskens förutsättningar bidrar BioMars startfoder till ökad lönsamhet i produktionen.

INICIO Plus innehåller Bactocell®*, ett väldokumenterat probiotikum som minskar förekomsten av missbildningar hos flera fiskarter. Dessutom visar våra studier och många oberoende vetenskapliga publikationer att användning av probiotika i foder även förbättrar fiskens allmänna hälsotillstånd och ökar fodrets smältbarhet.

Tack vare en unik produktionsprocess säkerställs dessutom optimal sjunkhastighet, väl anpassad till fiskynglens ätbeteende. Resultatet blir optimal tillväxtkurva och god foderkonvertering.
*Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska kommissionen. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

STARTFODER

TILLVÄXTFODER

FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

Med BioMars tillväxtfoder med olika nivåer av smältbar energi  får odlarna flexibilitet i sin produktion och sina ekonomiska mål. Vilken nivå av smältbar energi som är optimal för respektive odlare bestäms av odlingsintensiteten samt typ och omfattning av produktion. Om man ökar andelen smältbar energi (DE) i fodret förbättras foderkonverteringshastigheten (FCR) under förutsättning att fodret innehåller motsvarande smältbart protein (DP) och de nivåer av essentiella aminosyror som behövs för tillväxt. Odlare som använder foder med mer smältbar energi kan potentiellt använda mindre mängd foder för en given mängd producerad biomassa. För att uppnå detta krävs också att utfodringen finjusteras.

TILLVÄXTFODER

AVELSFODER

FÖRBEREDA DEN NYA GENERATIONEN

BioMars avelsfoder är särskilt sammansatt för att tillhandahålla viktiga näringsämnen som överförs från moderns kost till rommen och lagras i gulan. EFICO Genio-foder stödjer produktionen av näringsrik rom som kläcks till högpresterande yngel. EFICO Genio innehåller dessutom Bactocell®* och andra immunmodulerande ingredienser som främjar god kondition hos avelsdjuren för att framtida äggprduktion ska bli framgångsrikare.
* Bactocell® är det enda probiotikum som har godkänts för fiskfoder av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Godkännandet baseras på omfattande dokumentation av förbättrad överlevnad och minskad förekomst av missbildningar på flera fiskarter.

AVELSFODER

FUNKTIONELLA FODER

STARKARE FISK MED NÄRINGSRIKA FODERLÖSNINGAR

Starkare fisk hanterar utmaningar bättre. FOCUS Plus är utformad för att stärka fiskens naturliga immunförsvar, därigenom tillhandahålla den bästa ekonomiska prestanda i tider av stress.

FOCUS Plus innehåller vitaminer och mikronäringsämnen speciellt framtagna för fisk som genomgår svåra perioder och stressiga förhållanden, såsom tider av temperaturförändring, hantering, sortering, eller transportering.

FOCUS Plus från BioMar bygger på omfattande kunskap och gedigen dokumentation av hälsofrämjande ingredienser. Vi gör kontinuerligt stora ansträngningar för att identifiera och välja den bästa typen av komponenter, med fokus på effektivitet och bibehållen hög kvalitet.

FUNKTIONELLA FODER

riktade lösningar

Trout Targeted solutions (item 1, L pic.) Functional feeds SE

FUNKTIONELLA FODER

Starkare fisk hanterar utmaningar bättre. I FOCUS Plus finns extra vitaminer och ett stort antal potenta mikronäringsämnen, som bidrar till att stärka fiskens naturliga motståndskraft och försvar, och därmed ge den bästa ekonomiska prestandan under påfrestande perioder.

BioMar Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.) SE

Prestationspotentialen hos ett foder beror i stor utsträckning på kunskap om bearbetningsprocessen.

Foder för fiskodling är ett paket koncentrerade näringsämnen och energi avsett att ge snabb, sund och kostnadseffektiv tillväxt samt en slutprodukt av högsta kvalitet.

Med hjälp av BioMar Retention Technology (BRT) har vi lärt oss att processförhållanden under själva foderproduktionen i hög grad påverkar fodrets struktur och fysiologiska egenskaper.

BRT fokuserar specifikt på näring relaterad till processteknik. Kunskapspaketet BRT garanterar maximal prestandapotential hos respektive fodersammansättning.

Tjänster

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm SE

BioFarm – mervärde för din verksamhet

Med BioFarm skapar BioMar mervärde för våra kunders verksamhet. Utifrån erfarenheter från fältet och forskningsdata och med stöd av beräkningsmodeller kan BioFarm-teamets tekniska rådgivare ge vägledning om lämpligt näringsinnehåll och utfodringsstrategier.

Att exploatera tillväxtpotentialen hos odlade arter via fodret var tidigare en flaskhals för lönsamt vattenbruk. Idag är våra foder optimerade för att potentiellt leverera en foderprestanda som till fullo kan utnyttja denna potential. 

BioFarm hjälper till när det gäller allmänna hälsofrågor, sjukdomsprevention och återhämtningsstrategier och uppmärksammar särskilt utmaningarna vid produktion av yngel i olika stadier och smolt. BioFarm-teamets medlemmar är specialiserade på odlingsteknik, recirkulationssystem, vattenkvalitet och energieffektivitet liksom på hållbarhet, miljöeffektivitetsanalys, livscykelanalys och bedömning av påverkan på miljön.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Logistik - Leverans av rätt foder till rätt plats i rätt tid

Vi strävar alltid efter att leva upp till vårt rykte att leverera effektiva logistiktjänster och att leverera rätt foder till rätt plats i rätt tid.

Samtidigt som vi gör detta, så fokuserar vi på att minimera vårt avtryck på miljön. Världens första lastfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG) som drivs av BioMar sedan 2012 är bara ett exempel på vår ambition att minsta påverkan på miljön.